×

#Raport bieżący 20/2017

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący 20/2017 (30.05.2017)

Temat:

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. (Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej „Ustawa”) informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. otrzymał od POL-MOT Auto S.A. (numer KRS 0000396018) datowane na dzień 29 maja 2017 r. zawiadomienie o przekroczeniu przez ten podmiot progu 5% ogólnej liczbie głosów w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Spółka POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 125, 01-303 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000396018, kapitał zakładowy 41.500.000 złotych (w całości opłacony), REGON: 011273778, NIP: 1180089082 (dalej Spółka) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej „Ustawa”), niniejszym zawiadamia, że Spółka w dniu 29 maja 2017 r. przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: URSUS S.A. w Lublinie, w związku z objęciem i nabyciem 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii R w kapitale zakładowym URSUS S.A. stanowiących 5,069 % ogółu akcji w kapitale zakładowym URSUS S.A. oraz uprawniających do 3 000 000 (trzech milionów) głosów stanowiących 5,069 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. Ww. objęcie i nabycie nastąpiło w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego URSUS S.A. dokonanego na mocy upoważnienia przyznanego Zarządowi URSUS S.A. w ramach § 7 b Statutu Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) oraz na mocy uchwały Zarządu URSUS S.A. z dnia 16 maja 2017 r.

Przed wyżej opisanym nabyciem akcji POL-MOT Auto S.A. nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym URSUS S.A.

Nie ma podmiotów zależnych od POL-MOT Auto S.A. posiadających akcje URSUS S.A., POL-MOT Auto S.A. nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy).”

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.